App [556]
Lösungen für App 556

Fallendungen ergänzen

Übungen zu den Fallendungen
Setze bei den folgenden Ausdrücken die fehlenden Endungen ein!
auf d______ Tisch legen

Lösung:
en
an d______ Baum lehnen

Lösung:
en
mittels ein______ Motors antreiben

Lösung:
es
d______ Mantel ausziehen

Lösung:
en
in d______ Park gehen

Lösung:
en
oberhalb d______ Stadt

Lösung:
er
aus d______ 17. Jahrhundert stammen

Lösung:
em
entlang d______ Mauer

Lösung:
er
durch d______ Tunnel fahren

Lösung:
en
vor d______ Rathaus stehen

Lösung:
em
den schön______ Brunnen bewundern

Lösung:
en
i______ Schloss leben

Lösung:
m
nach d______ Vorstellung

Lösung:
er
d______ Gast begrüßen

Lösung:
en
zu ein______ Konzert gehen

Lösung:
em
vor d______ Supermarkt warten

Lösung:
em
d______ Geldes wegen

Lösung:
es
hinter d______ Baum verstecken

Lösung:
em
an einem wunderschön______ Morgen

Lösung:
en
ein______ Tages

Lösung:
es